INHOUD

2 Jagers te Paard, 1844-1889

De periode voor 1830

Het is onmogelijk te spreken over de geschiedenis van dit regiment zonder deze periode uit zijn geschiedenis te vermelden. Toen in 1830 het Tweede Regiment Jagers te Paard werd opgericht, was het merendeel der officieren en troep (1) afkomstig uit het Nederlands leger, en meerbepaald uit het Regiment Huzaren Nr 8.

 

Het Belgisch Legioen

Na de nederlaag van Napoleon in januari 1814, komt ons land onder bestuur van de geallieerde mogendheden. In maart van datzelfde jaar verzoekt Prins Ferdinand de Croy de gunst om een Regiment jagers te Paard te lichten. Hij ktijgt de toestemming om als Kolonel een regiment Huzaren te bevelen. De prins was 22 jaar en had geen militaire ervaring.

Hij start met de recrutering van zijn eenheid te TERVUREN. De mannen die er deel van uitmaken, moeten hun eigen paard meebrengen. Het zal maanden duren voor ze voorzien worden van een uniform. Daar er  geen kwartier is logeren ze bij de burgerbevolking die ook instaat voor de innerlijke mens.

 De Nederlandse periode

 In augustus 1814 wordt er door de gealieerden beslist om de conrtrole van Belgie over te dragen aan de Nederlanders. Hierdoor komen er fondsen vrij die toelaten de eenheid eindelijk van een uniform en uitrusting te voorzien. Er begint ook een recrutering van Belgische officieren die ervaring hebben opgedaan in de vele campagnes onder Napoleon. Ongeveer in deze periode verhuist het regiment naar ATH. In april 1815 is het Lt Kolonel DUVIVIER, een ervaren krijgsman die het bevel van het regiment overneemt. Diezelfde maand ook veranderd de naam van het regiment in Huzaren Nr 8.

Op de vooravond van de veldtocht van 1815 telt het regiment 430 strijders waaroner 19 officieren en 455 paarden. Het bestond voornamelijk uit zeer jonge recruten, maar  bevolen door zeer ervaren kaders.

Tijdens de veldslag te Waterloo wordt het regiment steeds weer ingezet. Op het einde van de slag telt het 8 officieren en 277 troep  gesneuveld of gewond. Het hoeft geen betoog  te zeggen dat ze dapper  gestreden hebben.

Ook intressant om te vermelden is dat er in deze tijd geen miliciens zijn in de cavalerie. Het is slechts in 1825 dat 25 % van het eskadron mocht bestaan uit miliciens.

  

De oprichting van het Regiment

Een decreet van het voorlopig bewind, dat de 24 oktober 1830 verschenen was, schreef  voor dat de militairen van het niet meer bestaande 8 Huzaren zich dienden aan te melden in Gent bij het Tweede Regiment Jagers te Paard. Deze oproep werd vrij goed opgevolgd  en als herinnering aan de talrijke Huzaren die de oproep volgden,werden de tradities van het 8 Huzaren overgenomen. De oprichtingsdatum was 4 november. De eerste korpscommandant was Kolonel d'HAENE de STEENHUYSE.

 

Een besluit van 20 november bepaalde de tenue, zoals bij vele andere eenheden werd de Franse modetrend gevolgd. Het uniform bestond uit een groene tuniek met witte knopen, rode kraag, zilveren schouderstukken. De groene broek had een dubbele rode band. Voor een trompetter was de kledij: rode vest, groene broek en kolbak(2). De bewapening bestond uit een sabel, pistool en een karabijn. Het donkergroen en scharlakenrood werden de regimentskleuren, deze werden overgenomen van het 27 ste Jagers, een Franse eenheid waarin vele ex-Huzaren hadden gediend. Uit deze periode komt ook het wapenschild: een jachthoren, een hoefijzer, een sabel en het cijfer 2 op rode en groene achtergrond. In deze periode bestond het Regiment uit vier eskadrons van telkens twee compagnies.

 

Op 4 augustus 1831 vielen Hollandse troepen Belgi binnen. De Tiendaagse veldtocht, tijdens dewelke het Regiment zich vooral onderscheidde te Kermt en Kortessem, was begonnen. Ons leger bood heftig weerstand, ondanks de tegenwerking van enkele officieren die de hereniging met Nederland nastreefden. Ons leger kreeg de eerste slag te Houthalen, maar reageerde onmiddellijk en bracht een Hollandse divisie aan het wankelen. De volgende dag te Kermt, botste zijn voorhoede op een divisie, versterkt met een cavaleriebrigade. Er barstte een hevig gevecht los, waarbij een groep van het tweede Jagers deelnam. Door louter toeval raakten zij in handgemeen met het 6 Huzaren, dat elementen bevatte van het vroegere 8 Huzaren. Met leeuwenmoed veroverden de Jagers Kermt. Terwijl de Hollanders terugtrokken, slaagden 4 Jagers erin door te breken tot aan de Commandant van het 6 Huzaren. Een der Jagers had gezworen het hoofd van zijn vroegere Commandant af te haken. Met een sabelhouw verwonde hij het hoofd van de kolonel die het bevel moest overgeven. Deze stoutmoedige daad werd gewroken, maar de Belgen konden niettemin op hun posities tot middernacht stand houden.

Over deze dagen van tumult valt nog veel te vertellen, maar dit zou ons te ver afleiden. De slag rond Kermt ontnam het Regiment van 5 zijner officieren.

Door de versterking van de Nederlanders in de daaropvolgende dagen, besloot de opperbevelhebber van de Belgische strijdkrachten, deze terug te trekken tot in Luik. Deze terugtocht verliep echter chaotisch. Ter hoogte van Kortessem viel het terugtrekkend leger onder artillerievuur. Iedereen vluchtte hals over kop weg. Een eskadron van het 2 Jagers, samen met Kurrasiers en een batterij  artillerie stelden zich op in gevechtsformatie, en konden zo de vijand op een afstand houden. Alzo werd het gehele leger van een ramp bewaard.

Gedurende de daarop volgende jaren werden elementen van het 2 jagers toegevoegd aan het partizanenleger. Later werden ze bij het 1 Jagers te Voet ingelijfd. Gedurende verscheidene jaren namen ze deel aan beveiligingsopdrachten aan de Nederlandse grens.

 

De jaren 1831 tot 1914

Op 22  september bestond het regiment uit vier eskadrons, bewapend met een karabijn en twee eskadrons bewapend met lansen. De 23 september werd kolonel  Graaf L. de BRIAS, een oude bekende, Regimenscommandant. Een maand later werd hij reeds opgevolgd door Luitenant Kolonel O'SULLIVAN. Deze laatste viel de eer te beurt om de standaard van het Regiment te ontvangen uit de handen van zijne majesteit de Koning Leopold I, en dit op 22 december 1831. 

Vermelden we hier enkel nog de belangrijkste gebeurtenissen van het Regiment. In 1834 en 35 werden er twee eskadrons ingelijfd bij de legerdivisie van Luxemburg. In 1839 neemt het Regiment garnizoen te Namen en in 1844 keerde het terug naar Leuven. Twee jaar later bevindt het zich te Doornik met twee eskadrons te Bergen.

De Franse Revolutie van 1848 wekte bij sommige heethoofden het plan op om Belgi in republiek om te vormen. Blijkbaar met de goedkeuring van de Franse regering, richten zij een Legioen op te Parijs. Wanner dit Legioen op 29 maart nabij RisquonsTout Belgi binnenrukt, wordt het aldaar opgewacht door een troepenmacht, waaronder het 2 Jagers. De agressors worden gechargeerd en over de grens gejaagd.

Op 13 februari 1863 ondergaat de ganse cavalerie een wijziging in het tenue, en in het zelfde jaar keert het regiment naar Leuven terug.

Bij de mobilisatie van 1870 was het regiment op kamp te Leopoldsburg. Het vormde nu met het 1 Jagers de cavaleriebrigade van het 1 Korps. Tot eind november verbleef het voor bewakings en verkenningsopdrachten in de streek van Givet, Chimay en Beaumont (3). Op 5 maart 1871 keerde het regiment nogmaals terug naar Leuven. Later kwam het nog in garnizoen te Gent , Oudenaarde, Brugge en Bergen.

 

Het begin van de eerste wereldoorlog

 

Algemeen

Op de vooravond van de eerste wereldbrand, bevond de eenheid zich in garnizoen te Bergen. Het Regiment maakte deel uit van de 5 legerdivisie.

Belgi was een neutraal land. Zijn neutraliteit werd gegarandeerd door de machtigste landen uit die tijd. Toen aan Duitsland gevraagd werd deze neutraliteit te respecteren, werd een ultimatum gesteld om de vrije doortocht door ons land te eisen.

Wat verder volgt is een beknopt relaas van de feiten. In detail treden zou veel te omslachtig worden.

 

De inname van de eerste stellingen en de terugtocht naar de IJzer

Op 31 juli krijgt het regiment het bevel de wacht op te trekken aan de Franse grens tussen de Samber en het kanaal van Cond.

Op 4 augustus wordt het, samen met zijn volledige Divisie naar de streek rond Eghezee gezonden. Het neemt deel aan de verdediging van een hulpstelling voor de terugtocht van de 3 Divisie uit Luik. (2 Eskadrons waarvan een bevolen door Kapt Rhotermel,zie medailles in de stafgang).

Bij de aftocht van het leger naar Antwerpen dekt het de aftocht van de 16 gemengde Brigade. Op 11 december wordt het door zijn schitterende prestaties op de dagorder van de  5 Legerdivisie vermeld.

Op 29 september wordt het Regiment gebruikt voor de verdediging van Antwerpen en krijgt het een stelling toegewezen voor de forten.

Op 8 oktober begeleidt het een groep artillerie die zich naar Gent terugtrekt. Het regiment neemt deel aan krijgsverrichtingen ten zuiden van deze stad, samen met de 4de gemengde Brigade, de brigade Marinefuseliers en de Engelse 7 infanteriedivisie.

 Op 11 oktober, terugtocht naar Brugge. Op 12 oktober wordt het toegevoegd aan de nieuw opgericht 2 Cavaleriedivisie. Op 15 oktober steekt  het de IJzer over, dan  bivakkeert het Oostduinkerke.

 

De slag aan de IJzer

De eerste dagen neemt het Regiment deel aan de verdediging van de IJzer tussen paal 20 en 21, het is er onderhevig aan een hevig artilleriebombardement. Op 23 oktober slaat het een Duitse aanval terug.

 

(Opmerkingen)

 

(1)Tot 1918 worden alle niet officieren tot de categorie Tp gerekend.

(2)De kledij van de trompetter moest in die dagen zeer opvallend zijn,deze man was namelijk het transmissiemiddel bij uitstek en diende dus ten alle tijden gevonden te worden. De bevelen in deze periode werden gegeven in de vorm van sonneries op trompet. Niet alleen omdat iedereen ze zou horen, maar ook omdat de Vlaamssprekende soldaat, het bevel (de sonnerie) zou begrijpen.

(3)De aandachtige lezer is het waarschijnlijk al opgevallen  dat een Regiment  regelmatig van garnizoen veranderde.Dit was in deze tijd zeer normaal. Een periode van  5 jaar op een plaats werd als maximum beschouwd. (door Werner Huysmans)

 

Datum Garnizoen Eenheid subEenheid Info
1/10/1844 Sint-Truiden 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron
 
1/10/1844 Leuven 2 Chasseurs Cheval 2 Escadron
 
1/10/1844 Leuven 2 Chasseurs Cheval 3 Escadron
 
1/10/1844 Leuven 2 Chasseurs Cheval 4 Escadron
 
1/10/1844 Leuven 2 Chasseurs Cheval 5 Escadron
 
1/10/1844 Leuven 2 Chasseurs Cheval 6 Escadron
 
1/10/1844 Leuven 2 Chasseurs Cheval Dpt
 
1/10/1844 Leuven 2 Chasseurs Cheval Etat-Major
 
1/10/1845 Leuven 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron
 
1/10/1845 Sint-Truiden 2 Chasseurs Cheval 2 Escadron
 
1/10/1845 Leuven 2 Chasseurs Cheval 3 Escadron
 
1/10/1845 Leuven 2 Chasseurs Cheval 4 Escadron
 
1/10/1845 Leuven 2 Chasseurs Cheval 5 Escadron
 
1/10/1845 Leuven 2 Chasseurs Cheval 6 Escadron
 
1/10/1845 Leuven 2 Chasseurs Cheval Etat-Major
 
1/10/1846 Tournai 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron
 
1/10/1846 Tournai 2 Chasseurs Cheval 2 Escadron
 
1/10/1846 Mons 2 Chasseurs Cheval 3 Escadron
 
1/10/1846 Mons 2 Chasseurs Cheval 4 Escadron
 
1/10/1846 Tournai 2 Chasseurs Cheval 5 Escadron
 
1/10/1846 Tournai 2 Chasseurs Cheval 6 Escadron
 
1/10/1846 Tournai 2 Chasseurs Cheval Dpt
 
1/10/1846 Tournai 2 Chasseurs Cheval Etat-Major
 
1/10/1847 Tournai 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron
 
1/10/1847 Tournai 2 Chasseurs Cheval 2 Escadron
 
1/10/1847 Tournai 2 Chasseurs Cheval 3 Escadron
 
1/10/1847 Tournai 2 Chasseurs Cheval 4 Escadron
 
1/10/1847 Mons 2 Chasseurs Cheval 5 Escadron
 
1/10/1847 Tournai 2 Chasseurs Cheval 6 Escadron
 
1/10/1847 Tournai 2 Chasseurs Cheval Dpt
 
1/10/1847 Tournai 2 Chasseurs Cheval Etat-Major
 
1/09/1849 Tournai 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron
 
1/09/1849 Tournai 2 Chasseurs Cheval 2 Escadron
 
1/09/1849 Brugge 2 Chasseurs Cheval 3 Escadron
 
1/09/1849 Brugge 2 Chasseurs Cheval 4 Escadron
 
1/09/1849 Tournai 2 Chasseurs Cheval 5 Escadron
 
1/09/1849 Tournai 2 Chasseurs Cheval 6 Escadron
 
1/09/1849 Tournai 2 Chasseurs Cheval Dpt
 
1/09/1849 Tournai 2 Chasseurs Cheval Etat-Major
 
1/07/1853 Camp de Beverloo 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron
 
1/07/1853 Camp de Beverloo 2 Chasseurs Cheval 2 Escadron
 
1/07/1853 Camp de Beverloo 2 Chasseurs Cheval 3 Escadron
 
1/07/1853 Camp de Beverloo 2 Chasseurs Cheval 4 Escadron
 
1/07/1853 Camp de Beverloo 2 Chasseurs Cheval 5 Escadron
 
1/07/1853 Camp de Beverloo 2 Chasseurs Cheval 6 Escadron
 
1/07/1853 Tournai 2 Chasseurs Cheval Dpt
 
1/07/1853 Camp de Beverloo 2 Chasseurs Cheval Etat-Major
 
1/07/1854 Aalst 2 Chasseurs Cheval Dpt
 
20/09/1864 Leuven 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron
 
20/09/1864 Leuven 2 Chasseurs Cheval 2 Escadron
 
20/09/1864 Leuven 2 Chasseurs Cheval 3 Escadron
 
20/09/1864 Leuven 2 Chasseurs Cheval 4 Escadron
 
20/09/1864 Leuven 2 Chasseurs Cheval 5 Escadron
 
20/09/1864 Leuven 2 Chasseurs Cheval Dpt
 
20/09/1864 Leuven 2 Chasseurs Cheval Etat-Major
 
1/01/1871 Couvin 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron + een deel in Mariembourg
1/01/1871 Mariembourg 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron + een deel in Couvin
1/01/1871 Philippeville 2 Chasseurs Cheval 2 Escadron
 
1/01/1871 Beauraing 2 Chasseurs Cheval 3 Escadron
 
1/01/1871 Dinant 2 Chasseurs Cheval 4 Escadron
 
1/01/1871 Charleroi 2 Chasseurs Cheval 5 Escadron
 
1/01/1871 Leuven 2 Chasseurs Cheval Dpt
 
1/01/1871 Dinant 2 Chasseurs Cheval Etat-Major
 
1/10/1880 Brugge 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron
 
1/10/1880 Brugge 2 Chasseurs Cheval 2 Escadron
 
1/10/1880 Brugge 2 Chasseurs Cheval 3 Escadron
 
1/10/1880 Brugge 2 Chasseurs Cheval 4 Escadron
 
1/10/1880 Brugge 2 Chasseurs Cheval 5 Escadron
 
1/10/1880 Brugge 2 Chasseurs Cheval Etat-Major
 
27/07/1888 Mons 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron
 
27/07/1888 Mons 2 Chasseurs Cheval 2 Escadron
 
27/07/1888 Mons 2 Chasseurs Cheval 3 Escadron
 
27/07/1888 Mons 2 Chasseurs Cheval 4 Escadron
 
27/07/1888 Mons 2 Chasseurs Cheval 5 Escadron
 
27/07/1888 Mons 2 Chasseurs Cheval Etat-Major
 
1/11/1889 Mons 2 Chasseurs Cheval 1 Escadron
 
1/11/1889 Mons 2 Chasseurs Cheval 2 Escadron
 
1/11/1889 Mons 2 Chasseurs Cheval 3 Escadron
 
1/11/1889 Mons 2 Chasseurs Cheval 4 Escadron
 
1/11/1889 Mons 2 Chasseurs Cheval 5 Escadron
 
1/11/1889 Mons 2 Chasseurs Cheval Escadron de Dpt
 
1/11/1889 Mons 2 Chasseurs Cheval Etat-Major
 

 

 

INHOUD